Back to top

HVIEZDOSLAVOVA

Anonymná súťaž novej obytnej zóny v Nitre na Hviezdoslavovej ulici.

autori: Ing.arch. Andrej Drgoňa, Ing.arch. Vladimír Torda

H&G Invest s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnavayhlasovateľom súťaže bol H&G Invest s.r.o., Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, v decembri 2016.

Zadaním bolo vytvoriť najvhodnejšie riešenie pre obytný súbor s cca 500 bytmi a občianskou vybavenos´tou na pozemku o výmere 21 588mv širšom centre Nitry so zohľadnením väzieb na súčasnú záastavbu  a zároveň na potenciálne možnosti rozvoja územia a jeho širšieho zázemia.

Max. podlažnosť zástavby – 4 nadzemné podlažia, 1-2 podzemné podlažia pre obytné domy na pozemku pre parkovanie, v polohe okolo komunikácie Hviezdoslavova trieda je možné umiestniť výškovú stavbu – stavebnú dominantu.
Využiteľná plocha – 19 320 m2 (celková plocha pozemkov bez pásma izolačnej zelene v ochrannom pásme cintorína v šírke 18m od spoločnej hranice s cintorínom). Koeficient zastavanosti – 80 % vrátane spevnených plôch a chodníkov.

Bytová skladba
1 izbové 25% 35m2
2 izbové 50% 50m2
3 izbové 20% 75m2

4 izbové 5% 90m2

2017